Integrovaný systém nanagmentu

Organizace GASPRO, spol. s r.o. působí na trhu od roku 1991, a od roku 1998 v současné právní formě. Organizace si jako svůj hlavní strategický záměr zvolila výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí a montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení.

Svou působnost organizace směřuje zejména do Zlínského kraje a regionu Morava a k jejím zákazníkům patří zejména společnost GASNET a  velké stavební společnosti. Další zákazníky organizace získává i z řad malých stavebních společností, soukromníků a obcí.

 

Organizace se rozhodla zařadit se po bok stejně zaměřeným organizacím v regionu a v soutěži s nimi se prosadit a to zejména díky vysoké odbornosti pracovníků, vysoké kvalitě realizovaných prací, termínovému plnění a rychlému přizpůsobení se potřebám zákazníků a plnému respektování jejich požadavků.

 

Konkurenční tlak a tlak zákazníků s sebou však přinesl jednoznačný požadavek na prokázání úrovně organizace. Tato úroveň měla být prokázána zavedením a funkčností integrovaného systému managementu kvality, procesu svařování, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vedení organizace se, na základě tohoto tlaku, rozhodlo pro zavedení a certifikaci integrovaného systému managementu podle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 3834-2, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001.

Organizace tak přistoupila nejenom k řízení a dalšímu zlepšování svých procesů, ale jakkoli to může znít jako fráze, k vyvíjení svých podnikatelských aktivit nadále tak, aby, kromě svého zisku, v co možná největší míře eliminovala ohrožení životního prostředí a bezpečnostní rizika spojená s prováděním těchto prací.

K tomu, aby organizace nadále plnila své strategické záměry, vyhlašuje vedení organizace tuto integrovanou politiku:

 • Usilujeme o to, abychom nadále obstáli mezi podobně zaměřenými organizacemi v regionu.
 • Usilujeme o získání dalších zákazníků v regionu.
 • Budeme usilovat o rozšíření námi poskytovaných služeb zařazováním nových postupů, metod a systémů.
 • Budeme nadále zvyšovat rozsah prací doplňováním strojního parku a zvyšováním kvalifikace našich pracovníků.
 • Nadále se budeme snažit o důsledné porozumění potřebám našich zákazníků a to důsledným zpracováním jejich požadavků a vysokou úrovní komunikace.
 • Vedoucí pracovníci budou nadále vytvářet kulturu organizace tak, aby naši pracovníci plně chápali, že zaměření na potřeby zákazníka rozhoduje o našem úspěchu.
 • Plně budeme uplatňovat procesní přístup při řízení realizace zakázek a je nám zřejmé, že řízení procesů bez jejich provázanosti a uvědomění si jejich vzájemného působení není možné.
 • Budeme nadále působit na své pracovníky cíleným výcvikem tak, aby jejich povědomí, o vlivu realizovaných prací na životní prostředí a ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bylo zvyšováno a současně se aktivně projevilo při realizačních pracích.
 • Pouze rozhodování na základě správně vyhodnocených informací získaných z realizačního procesu, interních auditů a zjišťování spokojenosti zákazníků je předpokladem správného směřování organizace.
 • Budeme nadále prohlubovat naše dobré vztahy s dodavateli tak, aby naše vztahy zůstaly pro obě strany vzájemně výhodnými. Současně budeme na tyto dodavatele působit tak, aby se zapojili k námi vyznávaným hodnotám.
 • Usilujeme o poskytování shodných výrobků a služeb, vysokou produktivitu práce, odstraňování všech forem plýtvání a uspokojování potřeb zákazníků, přičemž klademe důraz na plnění všech legislativních požadavků, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí.
 • Budeme dodržovat a plnit požadavky platné legislativy týkající se ochrany životního prostředí a přijímat opatření ke snížení množství odpadů a energetické náročnosti výrobních procesů a současně se budeme snažit o minimalizaci dopadů našich činností na okolní prostředí a zdraví pracovníků a obyvatel v oblastech realizace zakázek.
 • Zavazujeme se plnit příslušné požadavky k ochraně životního prostředí, včetně prevence znečištění, k neustálému zlepšování systému kvality a k plnění závazných povinností a systému managementu BOZP, k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu pro zvýšení environmentální výkonnosti stejně jako plnění požadavků právních předpisů a jiné požadavky, projednání s pracovníky a s jejich zástupci a jejich spoluúčasti při odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP, zajišťování bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví. Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob, takové odmítnout není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

Kunovice 3.1.2024